Uusi eläinsuojelulaki on julkaistu lausuntoja varten.  Kaikki suomalaiset voivat kommentoida lakia.  Aikaa lausunnoille on 28.2.2018.

Joulun pyhät tulevat sopivasti, sillä lukemista 257-sivuisessa lakiluonnoksessa riittää.  Uusilla säännöksillä eläinten hyvinvoinnin tilaa parannettaisiin ja eläinsuojelun valvontaa ja viranomaisten keinoja puuttua epäkohtiin tehostettaisiin. Hyvinvointivaatimuksia koskevaa sääntelyä täsmennettäisiin ja luotaisiin nykyaikainen, rakenteeltaan ja kieliasultaan selkeä laintasoinen sääntely.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi muun muassa vaatimus siitä, että eläimen tulee voida toteuttaa tiettyjä olennaisia käyttäytymistarpeitaan.  Eläimellä on tarve toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään riippumatta siitä, onko se lemmikki- tai seura-, tai tuotantoeläin, sekä riippumatta siitä, millaisessa ympäristössä sitä pidetään.

Luonnoksessa todetaan kuitenkin näin. “Eläintenpidosta ja käytöstä aiheutuu kuitenkin yleensä jonkinlaista haittaa eläinten hyvinvoinnille, eikä näitä haittoja ole aina mahdollista välttää. Esimerkiksi eläinten liikkumista ja lisääntymistä joudutaan yleensä rajoittamaan, jotta eläintenpito olisi mahdollista. Eläinten hyvinvoinnille aiheutuvan haitan hyväksyttävyys edellyttää kuitenkin aina eettistä pohdintaa sen suhteen, millainen haitta on hyväksyttävissä suhteessa eläinten pidosta ja käytöstä saatavaan hyötyyn. Tuotantoeläinten pidossa yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät vaikuttavat tähän punnintaan. Myös muiden eläinten pidossa on otettava riittävästi huomioon vallitsevat yhteiskunnalliset ja taloudelliset olot.”

Alati kasvava lemmikkieläinten määrä asettaa paineita eläinsuojeluvalvonnan keinojen lisäämiselle.

“Lisääntyvän hevosten ja seura- ja harrastuseläinten pidon myötä yhä suurempi osa valvonnan kohteena olevista tahoista on harrastajia ja tavallisia kansalaisia. Myös tarve kotirauhan piirissä suoritettavalle valvonnalle lisääntyy seura- ja harrastuseläinten määrän kasvaessa.”

Ravikilpailut ja myös vinttikoirakilpailut luokitellaan eläinkilpailuiksi, joiden  järjestäminen ehdotetaan säädettäväksi ilmoituksenvaraiseksi toiminnaksi, jotta
valvontaviranomaisella olisi tieto kilpailuista.

“Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää pitämästä sellaisia eläinkilpailuja tai muita vastaavia tilaisuuksia, joissa eläimille voi aiheutua tarpeetonta kipua, tuskaa tai kohtuutonta rasitusta.”

Muutama kohta laissa sivuaa myös koirakisojen ohella myös ratsastuskilpailuja.

“On selvää, ettei esimerkiksi maasto-olosuhteissa ole aina mahdollista poistaa kokonaan kaikkia vaaratekijöitä. …. Huomiota olisi kuitenkin kiinnitettävä myös eläimen turvallisuuteen tilanteessa, jossa se epäonnistuu
suorituksessaan, kun epäonnistumista voidaan ennakoida. Mikäli eläinten hyvinvoinnille aiheutuisi tarpeetonta varaa, vaikka vaaraa olisi pyritty vähentämäänkin, kilpailua ei saisi järjestää tai se tulisi keskeyttää.”

Lakia on ollut viemässä eteenpäin vuonna 2012 nimetty ohjausryhmä.

Lain on tavoitteena tulla voimaan maakuntauudistuksen yhteydessä vuonna 2020.