SRL:n toiminnanjohtaja Jukka Koivisto reagoi nopeasti maanantaina saamaansa ja tiistaina julkaistuun kirjeeseen Antti Linnan lausumista. 

Koivisto kirjoittaa näin.

Tarja Kallio on lähettänyt 8.6.2020 Suomen Ratsastajainliitolle tiedoksiannon, jossa hän pyytää liittoa ryhtymään toimenpiteisiin HUJO:n puheenjohtajan Antti Linnan lausuntojen johdosta. Kallio väittää, että Linna on lakimiehenä työskennellessään mm. vähätellyt hevosten barrauksen moitittavuutta, valehdellut käräjäoikeuden tuomarille ja puhunut halventavaan sävyyn liiton toimijoista. Kallion kertoman mukaan lausunnot on annettu osana valmisteluistuntoa hevoskauppariidan oikeudenkäynnissä. Kallion tiedoksianto on lähetetty samaan aikaan Suomen Ratsastajainliitolle sekä toimittajille Leena Alerini ja Margit Ticklen.

Väitteet ovat vakavia, sillä hevosen hyvinvointi on kaikkea SRL:n toimintaa ohjaava arvo. Hevosen sopimaton kohtelu on kielletty kaikessa liiton alaisessa toiminnassa, mm. kilpailussa, valmennuksessa ja ratsastukseen liittyvässä harrastustoiminnassa. Kilpailulliset tai kaupalliset syyt eivät koskaan saa mennä hevosen hyvinvoinnin edelle. Jokainen, joka tietää hevosta kohdellun sopimattomasti, on velvollinen välittömästi ilmoittamaan siitä tekemällä vastalauseen. Jos hevosen sopimaton kohtelu on tapahtunut kilpailuiden aikana, vastalause tehdään tuomariston puheenjohtajalle, muuna aikana tapahtunut hevosen sopimaton kohtelu ilmoitetaan tekemällä vastalause SRL:n hallitukselle.

Perehdyttyäni Kallion tiedoksiantoon olen selvittänyt asiaa liiton sääntöjen ja arvojen näkökulmasta, ensisijaisena prosessina sääntöjen mukaiset kurinpitotoimet. Olen käynyt puhelinkeskustelut molempien osapuolten kanssa sekä vastaanottanut tapaukseen liittyen sähköpostilla ja tekstiviestein osapuolten vastineita. Samansisältöistä osapuolten keskustelua sekä heidän esittämiään kantoja on julkaistu 9.6.2020 horsemail.fi -sivustolla sekä Hevosurheilu -lehdessä.

Vastineessaan 9.6.2020 Linna ilmoittaa kiistävänsä häneen kohdistetut väitteet sekä vastustavansa jyrkästi barraamista ja kaikkea muutakin eläinten kaltoinkohtelua. Hän arvioi, että kyse on keskeneräiseen oikeudenkäyntiin liittyvä pyrkimys vaikuttaa tapauksen lopputulokseen median kautta. Linna on tuonut esiin, että hevosten hyvinvointi ja sääntöjen noudattaminen on hänelle ensiarvoisen tärkeää niin HUJO:n puheenjohtajana kuin kilparatsastajana. Linnan kilpailuhistoria ja käytös liiton luottamustoimissa tukevat hänen antamaansa vastinetta.

Tarja Kalliolta on 9.6.2020 pyydetty hänen väitteitään tukevia lausuntoja tai muuta näyttöä asian käsittelyn tueksi. Kallio on ilmoittanut, että lisätietoja saadaan hevoskauppa-asian pääkäsittelyssä käräjäoikeudessa 24.-27.11.2020. Kallion kertoman mukaan asianajaja Kirsi Uoti on kuullut Linnan lausunnot valmisteluistunnon aikana. Uotin vahvistamaa lausuntoa tai muuta näyttöä ei ole toimitettu Suomen Ratsastajainliitolle. Tähän asti saatujen selvitysten valossa Linnaan kohdistuville syytöksille ei ole perusteita eikä asian kurinpidolliselle jatkokäsittelylle edellytyksiä.

Totean tapaukseen liittyen, että ratsastuksessa ja liiton toiminnassa tulee noudattaa reilun pelin periaatteita. Rehti ja avoin toimintakulttuuri ei perustu salailuun, huhupuheisiin eikä todistamattomiin väitteisiin. Jos syytöksiä halutaan käsiteltävän kurinpidollisesti, se voidaan tehdä vain näyttöjen perusteella. Näiden periaatteiden noudattaminen on keskeistä kaikkien osapuolten oikeusturvan kannalta.”