Suomalaisten rahapeliyhtiöiden yhdistämishanketta koskeva yhteisymmärryspöytäkirja on valmistunut tänään perjantaina 14.8.2015.

Sisäministeriö pyytää rahapeliyhteisöiltä (Fintoto Oy, RAY, Veikkaus Oy) sekä edunsaajaryhmiltä (Veikkauksen edunvälittäjien verkosto, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Hippos ry) lausuntoa liitteenä olevasta yhteisymmärryspöytäkirjasta rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämisestä. Ministeriö pyytää lausunnot viimeistään maanantaina 24.8.2015.

Käytännössä lausunnon antajana toimii ensi tiistaina 18.8. kokoontuva Suomen Hippoksen valtuuskunta. Maanantaina 17.8. kokoontuva Suomen Hippoksen hallitus tekee asiasta esityksen valtuuskunnan käsiteltäväksi.

Tänään julkaistun pöytäkirjan ovat laatineet Fintoto Oy:n puheenjohtaja Reijo Paajanen, Veikkaus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes, Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Hanna Tainio, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n pääsihteeri Vertti Kiukas, Hippos ry:n hallituksen puheenjohtaja Mika Lintilä, Veikkauksen edunvälittäjien verkoston puheenjohtaja Olli Joensuu, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg sekä valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ylijohtaja Eero Heliövaara.
Työryhmä on yksimielinen pöytäkirjan sisällöstä.

Kuusi sivua käsittävässä pöytäkirjassa todetaan raviurheilun asemasta seuraavaa:

Rahapeliyhteisöt ymmärtävät, valtioneuvosto pitää hevostalouden säilyttämistä merkittävänä osana
maaseutuelinkeinojen ja maaseudun kehittymisessä. Osana tätä kokonaisuutta totopelien kehittäminen
ja monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeää. Tämän yhteisymmärryspöytäkirjan liitteessä
on rahapelitoiminnan järjestämiseen liittyvä selvitys hevosalan tulevaisuuden turvaamiseksi yhden
toimijan mallissa (liite 1), joka kuvaa keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Rahapeliyhteisöjen
yhdistämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota selvityksessä esiintuotuihin seikkoihin. Rahapeliyhteisöt
ovat yksimielisiä siitä, että rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämisessä huomioidaan
keskeisimmät hevosalaa koskevat periaatteet:
· Suomessa järjestettävästä ravikilpailutoiminnasta ja ravikilpailujen järjestämisestä vastaa Suomen Hippos ry.
· Rahapeliyhtiö sitoutuu kehittämään totopelejä olennaisena osana liiketoimintaa.
· Raviurheilun näkyvyys medioissa säilyy vähintään nykyisellä tasolla ja ovat osa peliyhtiön operatiivisia kuluja.
· Rahaliikenne hevosalalle ohjataan siten, että nykymuotoinen nopea ja tehokas tuloutus edunsaajille säilyy.

Yhteisymmärryspöytäkirjaan liittyy kaksi liitettä.
“Rahapelitoiminnan järjestämiseen liittyvä selvitys hevosalan tulevaisuuden turvaamiseksi
yhden toimijan mallissa” ja “Parlamentaariseen selvitykseen sisältynyt selvitys edunsaajien asemasta ja tuotonjakosuhteista”.

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee pöytäkirjaa alkusyksyn 2015 aikana
ja linjaa rahapelitoimintojen yhdistämisen ja lainsäädäntöhankkeen yksityiskohtaisemmat tavoitteet.

Lue yhteisymmärryspöytäkirja täältä.

Lisää teemasta: Suomen Hippoksen valtuuskunta